آریا بوت استرپ | دانلود و دریافت فایل

کتابخانه بوت استرپ دوگانه چپ چین و راست چین
ارائه شده توسط شرکت توسعه فن آوری آریا وندیداد

آریا بوت استرپ، بر پایه بوت استرپ نسخه 4.5.3

آریا بوت استرپ بوت استرپ راست چین بوت استرپ
arya bootstrap bootstrap-rtl bootstrap
bootstrap 4.5.3 2021-01-09
آریا بوت استرپ 4.3.1

آریا بوت استرپ 4.3.1

این نسخه از آریا بوت استرپ بر پایه نسخه 4.3.1 بوت استرپ پیاده سازی شده است.

آریا بوت استرپ 4.0.0

آریا بوت استرپ 4.0.0

آریا بوت استرپ کتابخانه بوت استرپ دوگانه چپ چین و راست چین است

1